Κοινωνική Συνταγογράφηση

Εκπαίδευση/κατάρτιση

Δωρεάν υπηρεσίες σχετικές με την εκπαίδευση, όπως σεμινάρια, μαθήματα, ξένες γλώσσες, κοινωνικά φροντιστήρια, υποτροφίες σε σπουδές, προγράμματα για εύρεση εργασίας.

Πολιτιστικές/ψυχαγωγικές δραστηριότητες

Δωρεάν ψυχοκοινωνικές δραστηριότητες όπως εκδηλώσεις, δραστηριότητες.

Οικονομική υποστήριξη

Δωρεάν κοινωνικές παροχές, επιδόματα για άτομα με αναπηρία, άνεργους, ηλικιωμένους, παιδιά/οικογένειες.

Υλική υποστήριξη

Δωρεάν παροχές σε τρόφιμα, ρουχισμό, σίτιση, φάρμακα.

Εύρεση εργασίας

Δωρεάν υπηρεσίες για εύρεση εργασίας, χρήσιμες ιστοσελίδες.

Ο νέος ανθρωποκεντρικός μηχανισμός "Κοινωνική Συνταγογράφηση" διευκολύνει τα άτομα που έχουν εύρος κοινωνικοοικονομικών, ψυχολογικών και σωματικών αναγκών, προκειμένου να προσανατολιστούν στο υφιστάμενο πλαίσιο φροντίδας και να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες καθώς και σε κοινωνικές, πολιτισμικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που δεν θα ήταν οικονομικά προσβάσιμες υπό άλλες συνθήκες.

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

LAHERS, ΕΛΜΕΠΑ
Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα 2022
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε